Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

 

Kayseri Dental City Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mayadiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Mayadiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından sağlanmakta olan, tıbbî teşhis, muayene ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla; Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek için kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda

*Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz. ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,

*İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve iletişim verileriniz hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup vb. vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

*Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

*Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

*Merkezimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.

*Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.

*Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, görüntüleme sonuçlarınız, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.

*İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil, kişisel verileriniz ile işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

*Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

*Kimliğinizi teyit etme,

*Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, muayene ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

*İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.

*Merkezin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.

*Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.

*İlaç temini.

*Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.

*Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.

*Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.

*Hasta Hizmetleri, Mali İşler bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması,

*Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.

*Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.

*Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.

*İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,

*Hasta Hizmetleri, Mali İşler bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.

*Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

Yukarıda belirtilen maddeler İlgili mevzuat uyarınca “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Özel Mayadiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde titizlikle ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

*Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,

*Özel sigorta şirketleri,

*Sosyal Güvenlik Kurumu,

*Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

*Adli makamlar,

*Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan

Laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

 

*Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,

*Çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavir/muhasebeci ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

*Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

*İşvereniniz,

*Yurt içindeki veya yurt dışındaki Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Mayadiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Mayadiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

 İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

* 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

* 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

* 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname,

* Özel Hastaneler Yönetmeliği,

* Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,

* Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

*Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 *İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 *Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.mayadis.com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

*Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi No:23/A  Melikgazi/Kayseri adresine bizzat teslim edebilir,

*Noter kanalıyla gönderebilir,

*Güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla (info@mayadis.com ) adresine iletebilirsiniz

GÖRÜNTÜLÜ KAYIT POLİTİKASI/AYDINLATMA METNİ

Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

Kayseri Dental City Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mayadiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi)  tarafından yürütülen görüntülü (kamera ile) izleme faaliyeti, 6698 sayılı KVKK, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası İle İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Merkezimiz tarafından güvenlik amacıyla görüntülü (kamera ile) izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, kat koridorlarında bulunan toplam 16 adet güvenlik kamerası ile hastalarımızın, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanununda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerasıyla (görüntülü olarak) izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Kurumumuz tarafından KVK Kanununun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Kurumumuz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; www.mayadis.com.tr internet sitesinde bu Politika ve Aydınlatma Metni yayınlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanlarda görülebilecek şekilde izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı/işareti bulunmaktadır.

Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı Ve Amaçla Sınırlılık

Şirketimiz, KVK Kanununun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (klinikler, ameliyathane, vs.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kurumumuz tarafından KVK Kanununun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için bu politikada sayılı olan teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği Ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, idari işlerden sorumlu çalışanlar izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Elde edilen bu kayıtlar Kanunun kendisine yetki verdiği kişilerle de paylaşılabilmektedir. (Adli Makamlar, Kolluk Makamları vs.)

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.
Bu bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.

Copyright © MayaDiş 2016   Web Tasarım_Medyatör
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)